Точка 2.0

31.10.2016

Предназначение

Электронный переключатель «Точка 2.0», в дальнейшем устройство, предназначен для установки новых органов управления или замены старых механических переключателей в транспортных средствах. Может работать как скрытая секретная кнопка штатной системы сигнализации.

Призначення

Електронний перемикач  «Точка 2.0», надалі пристрій, призначеній для встановлення нових органів керування або заміни старих механічних перемикачів у транспортних засобах. Може працювати як прихована секретна кнопка штатної системи сигналізації.

Особенности

• малые габариты;
• простота установки и эксплуатации;
• установка в нетрадиционных для кнопок-переключателей местах;
• скрытность переключения.

Особливості

  • малі габарити;
  • простота встановлення та експлуатації;
  • встановлення у нетрадиційних для кнопок-перемикачів місцях;
  • прихованість перемикання.

Точка 2.0

Технические характеристики

1. Питание устройства, В                                                    9-15
2. Ток потребления, мА,                                                       5
3. Ток по выходу индикации, мА                                      20
4. Ток по выходу управления, А не более                      2,5
5. Температура эксплуатации, ° С                      -40 … + 70

Технічні характеристики

  1. Живлення пристрою, В                                             9-15
  2. Струм споживання, мА,                                               5
  3. Струм по виходу індикації, мА                                 20
  4. Струм по виходу керування, А не більше             2,5
  5. Температура експлуатації, °С                        -40…+70

Монтаж

Установка устройства происходит с помощью клея или двустороннего скотча на задней стороне диэлектрической пластиковой плоской поверхности толщиной не более 2 см. Не стоит устанавливать устройство на неровную или полукруглую поверхность, оно должно прилегать к панели как можно большей поверхностью. Перед приклеиванием рекомендуем проверить, как надежно устройство будет работать в этом месте, просто приложите его и поддерживая каким-либо неметаллическим предметом сделайте несколько циклов переключения. При надежном срабатывании устройства установите согласно рисунку. При этом позади устройства не должно быть никаких движущихся объектов, способных менять емкостную картину вокруг устройства.

Для монтажа устройства обращайтесь в специализированный автосервис. Неправильные действия при монтаже и подключении могут привести к выходу из строя как самого устройства так и штатного оборудования автомобиля.

точка 2.0

Монтаж

Встановлення пристрою відбувається за допомогою клею або двостороннього скочу на задній бік діелектричної пластикової плоскої поверхні товщиною не більше 2 см. Не варта встановлювати пристрій на нерівну або півкруглу поверхню, він має прилягати до панелі як можна більшою поверхнею. Перед приклеюванням рекомендуємо перевірити, як надійно пристрій працюватиме у цьому місці, просто прикладіть його та підтримуючи яким-небудь неметалічним предметом зробіть декілька циклів перемикання. При надійному спрацюванні пристрою встановіть згідно з малюнком. При цьому позаду пристрою не повинно бути ніяких рухомих об’єктів, здатних змінювати ємнісну картину навколо пристрою.

Для монтажу пристрою звертайтесь у спеціалізований автосервіс. Неправильні дії при монтажі і підключенні можуть призвести до виходу з ладу як самого пристрою так і штатного обладнання автомобіля.

точка 2.0

Робота пристрою

УВАГА! Доторкатись до зони контакту пальцем або навіть долонею треба швидко та впевнено. Так само швидко треба забирати руку. Площа контакту пальця повинна бути як можна більшою та надійнішою. Це призведе до надійної та впевненої роботи пристрою.

Провід «тип роботи» керує типом перемикача. По замовчуванню пристрій працює як кнопка без фіксації, тобто при торканні він спрацьовує, реле вмикається, світлодіод засвітлюється, при  відпусканні руки пристрій відмикає реле та світлодіод згасає. Для переводу пристрою у режим «з фіксацією» необхідно провід «тип роботи» під’єднати до “землі» (мінусу). При цьому при торканні реле спрацює, світлодіод засвітиться. Якщо забрати руку відмикання реле не відбудеться. Відмикання реле та згасання світлодіода буде після наступного торкання. При відмиканні пристрою від напруги живлення електрообладнання теж відмикається. При наступному вмиканні електрообладнання відімкнене, та щоб його ввімкнути, необхідно торкнутися зони контакту.

Якщо пристрій працює невпевнено, додайте йому чутливості, приєднавши провід «чутливість» до корпусу (мінусу).

Керувати електрообладнанням автомобіля можна і без реле. Головне, щоб споживання цього обладнання не перевищувало струм обмеження по цьому виводу пристрою. При цьому комутація відбувається по мінусовому проводу обладнання, тобто пристрій через себе з’єднює провід керування на мінус живлення.

Індикація роботи пристрою відбувається за допомогою світлодіода. Варта встановити його білля зони контакту або білля електрообладнання, яким керує пристрій. Це дуже корисно для інформування, у якому стані  знаходиться пристрій і, відповідно, електрообладнання, що керується.

Работа устройства

ВНИМАНИЕ! Прикасаться к зоне контакта пальцем или даже ладонью надо быстро и уверенно. Так же быстро надо забирать руку. Площадь контакта пальца должна быть как можно больше и надежнее. Это приведет к надежной и уверенной работе устройства.
Провод “тип работы» руководит типом переключателя. По умолчанию устройство работает как кнопка без фиксации, то есть при касании он срабатывает, реле включается, светодиод загорается, при отпускании руки устройство отключает реле и светодиод гаснет. Для перевода устройства в режим «с фиксацией» необходимо провод “тип работы» подсоединить к “земле” (минус). При этом при касании реле сработает, светодиод загорится. Если убрать руку отключения реле не произойдет. Отключение реле и светодиода будет после следующего касания. При отсоединении устройства от бортовой сети автомобиля, управляемое электрооборудование тоже отключается. При следующем включении электрооборудование отключено, и чтобы его включить, необходимо коснуться зоны контакта.
Если устройство работает неуверенно, добавьте ему чувствительности, присоединив провод «чувствительность» к корпусу (минус).
Управлять электрооборудованием автомобиля можно и без реле. Главное, чтобы потребление этого оборудования не превышало ток ограничения по этому выводу устройства. При этом коммутация происходит по минусовому проводу оборудования, то есть устройство через себя соединяет провод управления на минус питания.
Индикация работы устройства осуществляется с помощью светодиода. Стоит установить его возле зоны контакта или возле электрооборудования, которым управляет устройство. Это очень полезно для информирования, в каком состоянии находится устройство и, соответственно, управляемое электрооборудование.

No Comments

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *